Logoped Beograd

Liljana Potežica

Master defektolog logoped

ZAKAŽI TERMIN

+381 65 34 37 520

Play

Zašto Liliputić?

Individualni tretmani i pristupi svakom detetu

Visoko edukovani kadar

Veliko iskustvo i uspeh u radu

Prijatan ambijent za decu i odrasle


Koje probleme rešavamo?

program rane ​stimulacije


dislalija

(nepravilan izgovor ​glasova)


razvojna disfazija


disleksija


disgrafija

Crawling Baby Illustration

pervazivni razvojni ​poremećaji


poremećaj ​fluentnosti govora

(mucanje)


dizartrija


govorna apraksija


dečija afazija

Speech Bubble

autizam


Aspergerov sy


Daunov sy


Poremećaj

pažnje i

hiperaktivnosti

(ADHD i ADD)

Open Book Icon

ZAKAŽI TERMIN

+381 65 34 37 520

Play

O nama


Osnivač logopedsko-edukativnog ​centra Liliputić je master ​defektolog logoped Liljana ​Potežica.


Krasi je decenijsko iskustvo u radu ​sa decom, kako u prosveti, ​zdravstvu, tako i u privatnim ​centrima.


Član je Udruženja logopeda Srbije ​i član Društva defektologa Srbije.


Iza sebe ima objavljene radove o ​aktuelnim temama iz struke.

Norme urednog razvoja

Ovde ćemo se osvrnuti na razvojne norme

koje se odnose na govorno- jezički razvoj:

Od 0 do 2 meseca


 • Zvonko plače;
 • Reaguje na ​iznenadne zvuke i ​šumove;
 • Dobro guta;
 • Dobro vuče dok ​sisa;
 • Dobro odvara i ​zatvara usta.


3D Teacher And Student Pre School Boy Playing

5 godina


 • Potpuno ​gramatičan govor;
 • Rečnik se sastoji od ​1800- 2200 reči;
 • Pravilno izgovara ​sve glasove ​maternjeg jezika ( ​sa 5,5 godina);
 • Razlikuje jutro od ​večeri;
 • Pravilno i po ​redosledu ​prepričava priču;
 • Broji u nizu do ​deset;
 • Poznaje sva četiri ​godišnja doba;
 • Može da ponovi ​četiri od pet ​besmislenih ​slogova;
 • Zna da nacrta ​trougao;
 • Zna da razlikuje ​osnovne boje;
 • Može da izvrši tri ​uzastopna ​naređenja;
 • Postavljanje ​pitanja: Kada , ​Kako? ;
 • Pažljivo sluša ​pričanje priče i do ​pet minuta;
 • Razume poređenje; ​lepo, lepše, ​najlepše;
 • Može da opiše ​predmet, igračku i ​sliku.


Od 2 do 4 meseca


 • Reaguje na ​zvukove, okrećući ​glavu prema prema ​izvoru zvuka;
 • Pojava grupe ​glasova D,G,B;
 • Gukanje kao oblik ​raspevavanja;
 • Produkcija glasova ​BA, KA, GA;
 • Pojava bezvučnih ​ploziva P, T;
 • Kod vokalizacie ​trećeg glasa dodaje ​se vokal ili ​consonant (eae…b, ​eae….u…);
 • Zaustavlja pogled ​na majčinim očima ​(posmatra ​pokretanje majčinih ​usana, prilikom ​njenog obraćanja).


Od 1 do 2 godine

 • Pravi proste ​rečenice, tj. ​spajanje imenice i ​glagola ( Mama daj, ​Tata ide…);
 • Imenuje predmete ​na zahtev;
 • Prepoznaje ​predmete na slici ( ​kuća, maca, ​kuca…);
 • Upotrebljava ružne ​reči;
 • Odgovara na ​pitanje ,, Kako se ​zoveš?,, ;
 • Odgovara na ​pitanje ,, Kako pas ​laje?,, ;
 • Traži rečima da ​jede i da pije;
 • Saopštava svoje ​želje i namere;
 • Agramatične ​rečenice;
 • Ima rečnik od ​prosečno 300 reči;
 • Zna da imenuje ​nekoliko osnovnih ​boja;
 • Vodi razgovor sa ​igračkama;
 • Pokazivanje delova ​tela;
 • Može da sluša priče ​i da posmatra slike ​koje su vezane za ​datu priču.


Od 4 do 6 meseci


 • Povezivanje vokala ​u slogove;
 • Prati pogledom ​kretanje predmeta;
 • Primećuje sitne ​predmete koji se ​nalaze na stolu;
 • Podizanje jezika;
 • Ovladavanje ​osnovnim ​pokretima ​artikulacionih ​organa;
 • Pojava glasova H, F, ​V iz grupe frikativa;
 • Određenom ​vokalizacijom ili ​gukanjem daje do ​znanja da je ​prepoznalo majku;
 • Vrši modulaciju ​glasa, kao pri ​pevanju;
 • Prilikom pevanja ​dete vrši promenu ​dužine, jačine i ​visine glasa;
 • Glasno se smeje, u ​nekim trenucija ​zadovoljstvo ​izražava i kroz ​vrištanje.


6 godina


 • U rečniku ima preko ​2000 reči;
 • Pravilno izgovara ​sve glasove ​maternjeg jezika;
 • Prepoznaje ​rimovanje reči;
 • Upotrebljava reči ​koje se odnose na ​sled događaja: pre i ​posle;
 • Zna da broji do 10, ​unapred i unazad;
 • Koristi reči: juče, ​sutra, jutro, podne;
 • Pronalazi reč u paru ​suprotnosti;
 • Zna da nabroji ​dane u nedelji;
 • Može da koristi i do ​15 sinonima za ,, ​IĆI,, (hodati, ​marširati, skakati, ​trčati, juriti…);
 • Koristi prosto ​proširene rečenice;
 • Razume značenje ​reči ,,u sredini,, ili ​,,između,, ;
 • Zna da napiše svoje ​ime;
 • Zna da kaže svoje ​ime i prezime.


3 godine


 • Može da broji do tri;
 • Ponavlja dva od tri ​besmislena sloga;
 • Sebe zove imenom;
 • Koristi zamenicu JA;
 • Može da upoređuje ​određene boje;
 • Zna da recituje ​pesmicu;
 • Od šest pokazanih ​predmeta, dete ​tačno imenuje tri;
 • Pokazuje prstima ​koliko ima godina;
 • Pravilno crta krug;
 • Ima fond od 600 do ​800 reči;
 • Upotrebljava ​priloge, predloge i ​prideve;
 • Imenuje ​jednostavne radnje;
 • Koristi negativne ​rečenice;
 • Razume pitanje: ,, ​Šta leti,šta ​skače,šta pliva?,, ;
 • Postavlja pitanje: ​Ko, Šta….


Od 6 do 8 meseci


 • Pravilno lokalizuje ​izvor zvuka;
 • Plače uz ​izgovaranje m…m…​m…mmmm;
 • Sve više ​nerazumljivo brblja;
 • Jasno spaja dva ​sloga ( ba-ba, ta-​ta…)
 • Razume reč: NE!;
 • Razume i odaziva ​se na sopstveno ​ime;
 • Pljeska rukama.


7 godina


 • Pravilno izgovara ​sve glasove ​maternjeg jezika;
 • Raspon aktivnog ​rečnika je o 3000 ​do 4000 reči;
 • Rečenica se sastoji ​od 7 do 10 reči;
 • Objašnjava nešto ​na pitanje:,, Zašto,, ;
 • Sastavlja priče na ​zadatu temu;
 • Zna da broji do 20, ​unapred i unazada;
 • Slike opisuje ​složenijim ​pojmovima;
 • Vrši analizu i ​sintezu reči od 4,5 ​glasova;
 • Pravi razliku između ​godišnjih doba;
 • Može da koristi i do ​23 sinonima za ,, ​IĆI,, ;
 • Pita za značenje ​nepoznate reči;
 • Zna da kaže svoju ​adresu, broj ​telefona….;
 • Zna da piše i da ​ćita vlastito ime i ​prezime;
 • Razgovara sa ​grupom vršnjaka o ​sličnim iskustvima.

4 godine


 • Rečn​i​k sadrži od 1200 ​do 1500 reči;
 • Ponav​lja tri od pet besmi​slenih slogo​va;
 • Broji​ do pet;
 • Govor​i o događ​ajima;
 • Pokaz​uje levu i desnu​ stranu;
 • Zna d​a nacrta kvadr​at;
 • Zna p​esmice od dve i​ tri strofe;
 • Imiti​ra govor i ponaš​anje odraslih;
 • Kombi​nuje predikat i obj​ekat;
 • Pažnj​a deteta tj. njego​va igra može da tr​aje do 10ak minut​a;
 • Igra ​se izmišljenih igara​;
 • Zna d​a razlikuje supro​tnosti ( veliko- malo,​ bata- seka, otvor​eno-zatvo​reno, puno-prazn​o..);
 • Koris​ti prideve koji se od​nose na velič​inu;
 • Pravi​lno upotr​ebljava prošlo vreme​: Video, sedeo​, išao…;
 • Priča​ priču na osnov​u slika;
 • Pogađ​anje stvari, na os​novu upotr​ebne defin​icije.


Od 8 - 12 meseci


 • Auditivna ​percepcija je ​usmerena na ​glasove maternjeg ​jezika;
 • Izgovara određeni ​broj fonema, tj. ​fonemskih skupova;
 • Formira slogove, ​koje ponavljanjem ​pretače u reči;
 • Formiraju se reči ​koje su asocijacija ​za određene ljude i ​predmete;
 • Pojava prve ​smišljene reči ( ​mama, tata…);
 • Pokušava da ​izgovori nove reči;
 • Sluša i imitira ​zvukove iz svoje ​okoline;
 • Ume da pokaže: ,, ​Gde je pametna ​glava? ,, ili ,, Gde ​zeka pije vodu ?;
 • Zna da taši;
 • Dobri pokreti ​žvakanja i gutanja;
 • Razume naređenje ​,, Daj mi to..,,;
 • Izvršava naloge: ,, ​Dođi,, , ,, Nemoj,, ;
 • Rečnik se uvećava ​za oko 200 reči.

Javite nam se

Liljana Potežica PR

Edukativni centar Liliputić Beograd

Master defektolog logoped Liljana Potežica

3D Teacher And Student High School Girl Presenting


Mirijevski bulevar 92, lokal 2,

11050 Zvezdara, Beograd


Telefon:

065 34 37 520


E-mail:

office.liliputic@gmail.comPratite nas na društvenim mrežama

Radno vreme

Ponedeljak- Petak 10- 18h

Subota 10- 16h

Nedelja ZATVORENO